REPERE NAŢIONALE LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL INCLUZIUNII SOCIALE

 Incluziune socială

 Legea nr. 116 din 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

Legea nr. 129 din 1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Sociala *** Republicată

Hotărârea de Guvern nr. 1217 din 2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România

Hotărârea de Guvern nr. 1149 din 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

H.G. nr.1.175/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap din România în perioada 2006 – 2013

Combaterea discriminării

Ordonanta de Guvern nr. 137 din 2000, republicată privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

LEGEA nr. 61/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.

LEGE nr. 324 din 14 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

Legea nr. 27 din 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

Hotărârea de Guvern nr. 1279 din 2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1.194/2001 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminarii

Hotărârea de Guvern nr. 1514 din 2002 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea si funcţionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

Egalitatea de şanse

Legea nr. 62/01.04.2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii (M.O. nr. 229/08.04.2009)

Ordonanţă de urgenţă nr. 61 din 2008 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii

Ordonanţa de Urgenţă nr. 67 din 27 iunie 2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială

Legea nr. 202 din 2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi *** Republicată

Hotărârea de Guvern nr. 484 din 2007 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii

Legea nr.76/2002 – privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă modificată şi completată de Legea nr.107/2004.

Constituţia României din 31 octombrie 2003

Asistenţa socială – profesii

Legea nr.292/2011-Legea asistenţei sociale

Legea nr. 466 din 2004 privind statutul asistentului social

Legea nr. 192 din 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de MEDIATOR 

Susţinerea familiei

Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei republicata 2012

Hotărârea de Guvern nr. 1016 din 09 septembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006 (M.O. nr.655/02.10.2009)

Legea nr. 61 din 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (M.O. 322/14.05.2009)

Legea nr. 236 din 31.10.2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală (M.O. 746/04.11.2008)

Legea nr. 175 din 10.10.2008 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (M.O. 710/20.10.2008)

Legea nr. 508 din 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

Ordonanţa de Urgenţă nr. 148 din 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

Hotărârea de Guvern nr. 1025 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificarile şi completările ulterioare

Legea nr. 482 din 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi

Legea nr. 396 din 2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei

Ordinul nr. 976/1537 din 2006 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin financiar la constituirea familiei

Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată

 Persoane de etnie romă

HOTĂRÂRE de Guvern nr 1221 /2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020

Hotărârea de Guvern nr. 430 din 2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor

Hotărârea de Guvern nr. 1703 din 2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 1124 din 2005

Ordonanta de Urgenta nr. 78 din 2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi, aprobata prin Legea 7 din 2005

 

Facilităţi pentru persoanele cu handicap:

 Ordinul nr. 649 din 2001 privind aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000

Ordinul nr. 706 din 2002 privind acordarea asistenţei medicale pentru persoanele încadrate într-un grad de handicap şi aprobarea modalităţilor de decontare a cheltuielilor aferente

Ordinul nr. 67 din 2000 privind decontarea contribuţiilor personale suportate de adultul cu handicap pentru achiziţionarea de medicamente

Ordinul nr. 373 din 2003 pentru stabilirea documentelor justificative şi a modalităţii de decontare privind taxa pentru abonamentul la curentul electric pentru nevăzătorii cu handicap grav

Ordinul nr. 216 din 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuităţii de transport cu metroul şi cuantumul acestei gratuităţi pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav şi pentru asistenţii personali sau însoţitorii acestora

Ordinul nr. 62 din 2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia

Hotărârea de Guvern nr. 680 din 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

Ordinul nr. 223 din 2007 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap

Ordinul 189/2013 pentru aprobarea reglementarilor tehnice Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap indicativ NP-051-2012, revizuire NP-051/2000.

 

Persoane cu handicap

 Legea nr. 207 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Legea nr. 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările ulterioare

Legea nr. 144 din 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

Venit minim garantat

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

OUG nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare.