Memorandumul Comun privind Incluziunea Socială

Unul dintre documentele definitorii pentru lupta împotriva excluziunii sociale şi promovarea incluziunii sociale este JIM (Documentul Comun în domeniul Incluziunii Sociale – Join Inclusion Memorandum).

Acesta a fost elaborat de către Guvernul României împreună cu Comisia Europeană, în scopul promovării incluziunii sociale şi al combaterii sărăciei în Europa până în 2010, în perspectiva îndeplinirii obiectivelor de la Lisabona. JIM a pregătit deplina participare a României, după aderare, la metoda deschisă de coordonare în domeniul incluziunii sociale.

Memorandumul Comun în domeniul Incluziunii Sociale, document programatic, de referinţă pentru elaborarea politicilor sociale şi pentru procesul de aderare al României la Uniunea Europeana a fost semnat de ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei, la data de 20 iunie 2005.

După semnarea la Bruxelles a Memorandumului Comun în domeniul Incluziunii Sociale, Guvernul României a stabilit o agendă politică pentru implementarea priorităţilor cuprinse în document.

Memorandumul este documentul programatic prin care s-au identificat principalele provocări-cheie cu care se confruntă România în ceea ce priveşte promovarea incluziunii sociale, precum şi acţiunile care trebuie întreprinse pentru a se răspunde la aceste provocări.

Provocările-cheie enunţate în JIM, grupate conform priorităţilor politice, au fost stabilite după efectuarea unei analize a politicilor pieţei muncii din România, urmată de elaborarea Documentului Comun de Evaluare a Priorităţilor Politicilor de Ocupare din 2002 şi un raport de progres realizat doi ani mai târziu, în 2004.

Provocările-cheie se constituie în:

 creşterea ratei de activitate ca o pre-condiţie pentru dezvoltarea economică şi socială şi creşterea ocupării, pentru a susţine creşterea economică;

 susţinerea restructurării economice, asigurând o piaţă a muncii funcţionabilă, prin aplicarea prevederilor Codului Muncii, dezvoltarea alternativelor economice în zonele rurale şi îmbunătăţirea politicilor salariale, corelate cu productivitatea muncii;

 creşterea şi adaptarea calificărilor forţei de muncă;

 consolidarea cadrului legislativ şi instituţional.

Scopul JIM a fost promovarea susţinută a unei societăţi coezive şi incluzive, creşterea bunăstării populaţiei, complementar cu resorbţia rapidă a problemelor grave de sărăcie extremă şi excluziune socială. Pentru a implementa obiectivele JIM, Comisia Europeană şi România au căzut de acord că investiţia în capacitatea administrative a autorităţilor naţionale, regionale şi locale, este o prioritate. Este, de asemenea, important să fie îmbunătăţit semnificativ dialogul şi cooperarea între structurile publice, precum şi între structurile publice şi societatea civilă, partenerii sociali şi ONG. Modelul participării a fost integrat în procesul de elaborare şi implementare a politicilor, planurilor, strategiilor de acţiune, însuşi procesul de pregătire a Planului Naţional Anti-Sărăcie şi Promovarea Incluziunii Sociale (PNAInc) şi a Memorandumului (JIM) fiind fundamentat de un larg dialog social între diferitele instituţii publice, patronate, sindicate, asociaţii şi organizaţii nonguvernamentale.

Procesul de elaborare a Memorandumului a fost un exerciţiu care a reunit la masa discuţiilor reprezentanţi ai institutiilor publice, patronatelor, sindicatelor, ai mediului universitar si academic, precum si reprezentanti ai asociatiilor si organizatiilor non-guvernamentale.