ECONOMIA SOCIALĂ

ECONOMIA SOCIALĂ

Caracteristicile Economiei Sociale

 • Un concept care se regăseşte sub diverse forme în majoritatea doctrinelor fundamentale economice.
 • Include actorii economici şi sociali care se caracterizează în principal prin forma lor specifică de antreprenoriat ( cooperative, asociaţii şi fundaţii etc.).
 • Are la bază principiul solidarităţi.
 • Este un factor de coeziune socială.
 • Are la baza supremaţia individului în faţa profitului şi a capitalului.

Avantajele economiei sociale

 • Contribuie la formarea de noi mentalităţi pentru mediul socio economic local,
 • Contribuie la dezvoltarea pluralismului pieţelor economice,
 • Contribuie la dinamizarea dezvoltării economice,
 • Contribuie la implementarea priorităţilor Uniunii Europene, în special a strategiei Lisabona,
 • Contribuie la construcţia unei economii producătoare de coeziune socială,
 • Contribuie la dezvoltarea inovativităţii şi flexibilităţii în domeniul incluziunii sociale,
 • Creşterea oportunităţilor de ocupare,
 • Schimbă accentul de pe asistarea socială pe promovarea practicilor de incluziune socială,
 • Persoanele din grupul ţintă se transformă din consumatori de resurse în generator de valoare adăugată,
 • Participă activ la diseminarea principiilor economiei sociale.

Economia socială – actori interesați

Principalii actori ai economiei sociale:

1. Autorităţile şi instuţiile publice

Ce pot face autorităţile pentru dezvoltarea Economiei Sociale?

 • a) Să promoveze conceptul de economie socială,
 • b) Să contribuie la realizarea unui cadru legislativ dedicat economiei sociale,
 • c) Să ofere anumite facilităţi fiscale pentru aceste tipuri de întreprinderi,
 • d) Să determine cât mai mulți actori – inclusiv din mediul economic – să contribuie în mod pozitiv la dezvoltarea economiei sociale,
 • e) Să sprijine prin acțiuni concrete dezvoltarea economiei sociale; Ex: târguri de joburi,
 • f) Să includă în caietele de sarcini pentru achiziţiile făcute un set de masuri minime cu caracter social.

Ce avantaje generează implicarea autorităţilor şi a instituţiilor abilitate în economia socială?

 • a) Degrevarea bugetelor de asistenţă socială,
 • b) Schimbarea mentalităţii societății cu privire la muncă și la rolul persoanelor ce provin din grupuri vulnerabile,
 • c) O implementare eficientă a politicilor UE.

2. Societatea civilă

Ce poate face societatea civilă pentru dezvoltarea economiei sociale ?

 • a) Să promoveze conceptul economiei sociale prin încurajarea înfiinţării de întreprinderi sociale;
 • b) Să colaboreze cu autorităţile publice în activități/proiecte/parteneriate menite să contribuie la dezvoltarea economiei sociale,
 • c) Să apere principiul solidarităţii şi al responsabilităţii sociale,
 • d) Să utilizeze fondurile structurale, în special Fondul Social European, în vederea dezvoltării şi consolidării economiei sociale.

Ce avantaje are societatea civilă ca urmare a dezvoltării economiei sociale?

 • a) Dezvoltarea economiei sociale atrage după sine îmbunătățirea serviciilor de interes general și contribuie astfel la creșterea nivelului de trai al comunităţilor locale,
 • b) Creșterea gradului de implicare a societății civile conduce la rezolvarea mai multor probleme de ordin social,
 • c) Sursele financiare ce provin din activitatea întreprinderilor sociale deschid noi oportunități de consolidare şi dezvoltare pentru entitățile din zona societății civile,
 • d) Prin utilizarea noilor surse de finanțare, organizațiile societății civile capătă o mai mare autonomie financiară și independenţă faţă de autorităţile publice,
 • e) Cresc oportunitățile de inovare,
 • f) Se stimulează dezvoltarea durabilă și implementarea eficientă a politicilor/strategiilor europene.

3. Mediul economic

Ce poate face mediul economic pentru dezvoltarea economiei sociale ?

 • a) Să încurajeze înfiinţarea de întreprinderi sociale/să vină în sprijinul celor deja înființate
 • b) Să includă în strategiile de Corporate Social Responsibility măsuri care pot contribui direct sau indirect la dezvoltarea economiei sociale,
 • c) Să ţină cont, în dosarele de achiziţii pe care le realizează, de implicarea socială a furnizorului,
 • d) Să colaboreze cu autoritățile publice și societatea civilă în proiecte care contribuie la dezvoltarea economiei sociale,
 • e) Să participe, alături de stat, la constituirea unui fond de garantare pentru microcreditele care se acordă pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi sociale,
 • f) Să externalizeze anumite servicii sau activităţi rutiniere către entităţi care activează în zona economiei sociale.

Ce avantaje are mediul economic ca urmare a dezvoltării economiei sociale?

 • a) Dezvoltarea economiei sociale contribuie la reducerea sărăciei, crește nivelul de trai al comunităților locale și, pe cale de consecință, duce la creșterea consumului de produse/servicii,
 • b) Implicarea companiilor în activități concrete cu caracter social dezvoltă un nou tip de antreprenoriat – antreprenoriatul responsabil – și creează un mediu de afaceri etic,
 • c) Antreprenoriatul responsabil și etic atrage și loializează categorii noi de consumatori, contribuind, totodată, și la motivarea angajaților companiilor.
 • Sursa: http://www.intreprinderesociala.ro/ro/avantaje-economie-sociala