Birou Centru Social Multifuncţional pentru Persoane cu Dizabilităţi Aiud

Excluderea socială este procesul prin care grupuri sau indivizi sunt în întregime sau parţial excluşi de la deplina participare în societatea în care trăiesc.

Printre domeniile care au un rol important în excluziunea socială se află şi calitatea vieţii, care se referă la sănătate şi bunăstare.

Persoanele cu dizabilităţi sunt acele persoane cărora datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale (Legea nr. 448 / 2006, art.2).

Pentru că nu pot produce venituri familiei, ci dimpotrivă, necesită deseori costuri suplimentare pentru îngrijire, persoanele cu dizabilităţi sunt considerate adesea o povară pentru familie şi societate.

În scopul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi, în structura Serviciului Public de Asistenţă Socială Aiud s-a înfiinţat şi funcţionează Biroul Centru Social Multifuncţional pentru Persoane cu Dizabilităţi (CSMPD), un serviciu specializat  în domeniul  protecţiei  copilului, ce urmăreşte reabilitarea bio-psiho-socială a copiilor cu handicap de orice natură, dar şi a adulţilor cu handicap, fără personalitate juridică.

Activitatea Centrului Social Multifuncţional pentru Persoane cu Dizabilităţi este  supervizată şi coordonată metodologic, organizatoric şi funcţional de către Serviciului Public de Asistenţă Socială Aiud prin intermediul şefului de birou.

Centrul Social Multifuncţional pentru Persoane cu Dizabilităţi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Standardele minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi, aprobate prin Ordinul ANPCA nr. 25/2004, dar şi a standardelor privind serviciile sociale furnizate adulţilor cu handicap în centre de zi.

Misiunea CSMPD este prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recuperare, abilitare/reabilitare, recreere/socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare, pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii, sau alte persoane adulte cu handicap.

Centrul Social Multifuncţional pentru Persoane cu Dizabilităţi, are ca scop   asigurarea  recuperării  medicale şi sociale complexe a copilului cu handicap de pe raza Municipiului Aiud,  care provine  din familie, dar şi a adulţilor cu handicap.

Obiectivele principale ale Centrului Social Multifuncţional pentru Persoane cu Dizabilităţi sunt următoarele :

 1. asigurarea unui climat favorabil recuperării medicale şi sociale a copilului cu handicap;
 2. abilitarea/ reabilitarea bio-psiho-socială a copilului cu handicap, de la stadiul de boală stabilizată până la recuperarea totală;
 3. educarea şi formarea pentru viaţa socială, autonomă şi responsabilă a copilului;
 4. prevenirea instituţionalizării şi abandonului prin consiliere parentală;
 5. implicarea în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a pesoanei cu handicap în familia acesteia;
 6. evaluare, orientare profesională şi luarea deciziilor conform dorinţelor şi aptitudinilor personale;
 7. stabilirea de măsuri specifice privind egalitatea de şanse pentru persoanele adulte cu handicap.

Principiile care stau la baza organizării şi funcţionării CSMPD sunt următoarele :

 1. a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
 2. egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 3. responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti;
 4. primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului;
 5. asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru fiecare copil;
 6. respectarea demnităţii copilului şi adultului ;
 7. ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinând cont de vârsta şi gradul sau de maturitate;
 8. asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea, recuperarea şi educarea copilului;
 9. celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;
 10. asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
 11. interpretarea fiecărei norme juridice referitoare la drepturile copilului în corelaţie cu ansamblul reglementărilor din această materie;
 12. egalitatea de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă a persoanelor adulte cu handicap.

În vederea realizării obiectivelor menţionate mai sus, în CSMPD se desfăşoară activităţi specifice constând în :

 1. activităţi de evaluare complexă (bio-psiho-socială) a copilului cu handicap dar şi a adultului;
 2. elaborarea programului personalizat de intervenţie de către echipa de specialişti cu colaborarea familiei/ reprezentantului legal al fiecărui copil ;
 3. activităţi de recuperare/ abilitare/ reabilitare în funcţie de gradul de handicap prezent;
 4. activităţi educaţionale (educaţie non- formală);
 5. activităţi de formare a deprinderilor de viaţă independentă;
 6. activităţi recreative şi de socializare;
 7. activităţi de consiliere şi sprijin pentru părinţi/ reprezentanţi legali;
 8. activităţi de consiliere şi informare pentru persoanele adulte cu handicap;
 9. Activităţi generale ce ţin de :
 • crearea unui climat afectiv favorabil dezvoltării personalităţii complexe a copilului;
 • stimularea capacităţii de comunicare a copiilor prin crearea unui climat de încredere şi respect reciproc;
 • implicarea copiilor în procesul de luare a deciziilor şi responsabilizarea acestora;
 • consultarea copiilor la stabilirea programului personalizat de intervenţie, în funcţie de vârsta şi de gradul de maturitate psiho-individuală;

–    dezvoltarea la copil a sentimentului de apartenenţă la un grup social;

 • dezvoltarea capacităţii de înţelegere a situaţiei sale proprii şi a propriului trecut;
 • participarea la programe şi spectacole culturale, sportive, artistice şi religioase din comunitate;
 • asigurarea accesului la informare, cultură;
 • organizare de activităţi de grup, precum şi programe individualizate pentru fiecare copil, în vederea recuperării şi eliminării carenţelor afective, cognitive, volitive, lingvistice, după caz, precum şi pentru prevenirea eventualelor semne de abuz fizic, psihic, sexual şi moral;
 1. activităţi de  observare a aptitudinilor  generale şi specifice: cognitive, motrice, de comunicare, manualitate, dezvoltare emoţională;
 2. activităţi specifice pentru abordarea comportamentului provocator, dificil;
 3. activităţi de facilitare a acccesului copiilor la programe educaţionale de specialitate;
 4. activităţi prin care poate învăţa copilul cum să apeleze la serviciile comunitare;
 5. activităţi de identificare a profilului vocaţional pentru a oferi orientare, consiliere şi sprijin în vederea găsirii unui loc de muncă în viitor;
 6. activităţi de informare şi de educare a comunităţii privind problemele şi nevoile copilului cu handicap, promovarea drepturilor copiilor ca membri fireşti ai unei comunităţi;
 7. activităţi de promovare a CSMPD la nivel comunitar şi instituţional.